Aktualności

Informacje po Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 13 czerwca 2018 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.
Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w 2017 roku oraz uchwalenie zmiany Statutu Spółdzielni i zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

 • Uchwałę nr 1/2018.
  w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
 • Uchwałę nr 2/2018.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
 • Uchwałę nr 3/2018.
  w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 rok.
 • Uchwałę nr 4/2018.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2017 r.
 • Uchwałę nr 5/2018.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.
 • Uchwałę nr 6/2018.
  w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
 • Uchwałę nr 7/2018.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
 • Uchwałę nr 8/2018.
  w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni, poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.
 • Uchwałę nr 9/2018.
  w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Podjęte uchwały Nr 2, 3, 4, 6 i 8 dotyczące:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok, wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, itp.),
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok, wraz z w/w sprawozdaniem,
 • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 r.
 • zmiany Statutu Spółdzielni

wraz z protokółem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zostały w dniu 21 czerwca 2018 r. przesłane do Sądu Gospodarczego w Białymstoku wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółdzielni.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2018 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że w dniu 13 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 17 00, w sali kina Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Porządek obrad oraz materiały, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w zakładce „Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie
Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółdzielni

Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą lekką-mokrą położonego przy ulicy Ludowej 48 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2018r o godzinie 10:00 .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018 roku o godzinie 11:00 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z drukami zgłoszenia oferty zainteresowani mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 24.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 275 06 93.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn podjętej decyzji.

Przetarg na dostawę i montaż drzwi aluminiowych przesuwnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi aluminiowych przesuwnych do lokalu użytkowego nr 4 ( sklep spożywczy) w budynku przy ulicy Ludowej 17A w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin złożenia oferty 23 luty 2018r do godziny 13:00.

Dane konstrukcyjne:

Całkowita powierzchnia 11,4m2 , całkowity obwód 19,5m

B=1 954, H=2 920

Szklenie jednostronne bezpieczne , kolor szary RAL 7023

Profil z przegrodą termiczną

Napęd automatyczny

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji miejsca montażu i sprawdzić wymiary we własnym zakresie.

Zamknięte koperty z ofertą prosimy składać w biurze Spółdzielni pokój nr 1 – Administracja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Wiceprezes Zarządu ds. GZM Waldemar Sokolik pod nr telefonu 86 275 06 93

Nowe zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania od 2018 roku.

Szanowni Państwo. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w związku ze zmianami w Prawie Energetycznym, wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r, poz. 831), które obowiązują od 1 października 2016 roku, zaszła konieczność dostosowania obowiązującego w naszej Spółdzielni „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie ...” do nowych przepisów.

W realizacji zapisów w/w ustawy, Rada Nadzorcza w dniu 29 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 7/2017, zatwierdziła nowy „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej i gazu na potrzeby centralnego ogrzewania ...”, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Nowe zasady rozliczania ciepła zużytego na ogrzewanie mieszkań i lokali będą miały zastosowanie do kosztów ponoszonych w 2018 roku.

Uwaga: Rozliczenie kosztów ciepła za 2017 rok odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Nowy regulamin – w zakładce AKTY PRAWNE/REGULAMINY