Aktualności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 26 kwietnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.

 

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w 2016 roku.
W trakcie obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Uchwałę nr 1/2017.
w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 8 czerwca 2016 roku.
Uchwałę nr 2/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
Uchwałę nr 3/2017.
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
Uchwałę nr 4/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2016 r.
Uchwałę nr 5/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
Uchwałę nr 6/2017.
w sprawie: udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
Uchwałę nr 7/2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2016 roku
Uchwałę nr 8/2016.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 9/2007 Zebrania Przedstawicieli z 12.06.2007 r. dotyczącej sprzątania klatek schodowych.

Podjęte uchwały Nr 2, 3, 4 i 6 dotyczące:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok, wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, itp.),
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok, wraz z w/w sprawozdaniem,
  • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 r. wraz z protokółem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zostały w dniu 8 maja 2017 roku przesłane do Sądu Gospodarczego w Białymstoku wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółdzielni.

 

docx SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU I SPÓŁDZIELNI ZA 2016 ROK.